18.07.16 - BARCELONA • Barcelonès

El Govern i les entitats municipalistes reforcen el suport al món local per millorar els serveis a les persones

Lunes, 18 de Julio de 2016

Treball, Afers Socials i Famílies (TSF), l'FMC i l'ACM amplien el marc d'actuació del Contracte Programa 2016-2019

El Govern preveu destinar 826 milions d’euros els propers 4 anys per al finançament de contractes programa amb el món local

TSF, la FMC i l’ACM amplien el marc d’actuació del Contracte Programa 2016-2019 amb la inclusió de dues noves línies de col·laboració en matèria d’igualtat

Han pactat també les línies generals en què s’han de basar els Serveis d’Intervenció Socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en risc
 
Govern i entitats municipalistes han signat l’addenda de l’Acord marc 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament i les entitats municipalistes en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
 
Mesures i línies acordades
  • Ampliar el marc de col·laboració i incloure nous programes vinculats a polítiques d’igualtat. En concret, es tracta de plans i mesures d’igualtat en el treball i plans i mesures d’igualtat de les persones LGBTI i de lluita contra la LGBTIfòbia.
  • Línies generals en què s’han de basar els Serveis d’Intervenció Socioeducativa no residencial (SIS).
Els SIS són un recurs fonamental en l’atenció a la infància i adolescència i les seves famílies per l’abordatge de la prevenció, la intervenció en nivells inicials de risc, la capacitació parental i l’abordatge integral de cada situació.
 
En els propers anys s’implementarà un nou model de treball amb l’objectiu de disposar d’una xarxa pública d’aquests serveis a tot el territori català, titularitat de l’Administració local..
  • Es continuarà treballant per concretar mesures de suport de lluita contra la pobresa energètica en funció de la normativa marc que aprovi el Govern de la Generalitat de Catalunya.
Què són els Contractes Programa
 
El Contracte Programa entre el Departament, els ens locals i supramunicipals permet planificar la prestació dels serveis socials adreçats a col·lectius com ara famílies amb infants a càrrec, gent gran, infants i adolescents, persones amb discapacitat, amb malaltia mental, amb problemes de drogodependències, afectades pel VIH/Sida o persones immigrades, entre altres.
  • El Govern preveu destinar 826 milions d’euros els propers 4 anys per a l’atorgament de subvencions per al finançament de contractes programa amb els ajuntaments de més de 20.000 habitants, consells comarcals i altres ens supramunicipals.
  • La previsió pressupostària pels 109 contractes programa que se signaran aquest 2016 és d’uns 197 milions d’euros
  • Com a novetat, enguany s’incorporen 2 noves àrees bàsiques de serveis socials: el Moianès i Vilassar de Mar.
  • El contracte programa preveu l’enfortiment dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) amb l’increment de nombre de professionals d’atenció directa d’aquests serveis (màxim de 40 infants per professional). La Generalitat destinarà enguany 16’5 milions d'euros als EAIA del conjunt del país.