05.10.16 - BARCELONA • Barcelonès

Les comarques de Barcelona reben més de 4 milions de turistes

Miércoles, 05 de Octubre de 2016

Durant el 2015, més de 4 milions de turistes van visitar les comarques barcelonines i es van registrar 12.626.168 pernoctacions, amb un increment del 1,6% i el 4%, respectivament, segons el darrer "Informe anual de l'activitat turística a la Destinació Barcelona 2015", elaborat per Turisme de la Diputació de Barcelona. 

Així, les comarques de Barcelona (menys Barcelonès) van rebre durant el 2015 un total de 4.035.109 viatgers, dels quals el 81,6% es van allotjar en establiments hotelers, el 15,9 % ho va fer en càmpings i només el 2,5% en establiments de turisme rural. Pel que a les pernoctacions, aquestes comarques han registrat un volum de 12.626.168 nits (amb un increment del 4% respecte 2014), 77% de les quals es van realitzar en establiments hotelers, 21% en càmpings i el 2 % restant, en establiments de turisme rural.
 
Així, el turisme rural ha estat la tipologia d'allotjament que més ha crescut l'any 2015 tant en nombre de viatgers (15,6%) com en nombre de pernoctacions (14,4 %) i l'estada mitjana es manté estable al voltant de les 2,9 nits. Els càmpings, per la seva banda, també han registrat bones dades de viatgers (4,7%) i de pernoctacions (9,6%) i augmenten l'estada mitjana fins a les 4 nits. Així, tres de cada quatre nits en allotjament s'han registrat a l'hoteleria, però ha estat la tipologia amb un creixement més reduït (0,7 % en el nombre de viatgers i 2,5 % en el nombre de pernoctacions), i ha mantingut l'estada mitjana per tercer any consecutiu al voltant de les 2,7 nits.
 
Per comarques, el Maresme és la comarca amb major nombre de viatgers (1,2 milions), seguida del Baix Llobregat (poc més d'1 milió). A més distància es troben el Vallès Occidental (517 mil), el Garraf (374 mil), el Vallès Oriental (278 mil) i el Berguedà (137 mil). Amb menys de 100 mil viatgers es troben les comarques d'Osona (51 mil) i l'Alt Penedès (12 mil). Per a les comarques restants, Anoia, Bages, i Moianes, no hi ha dades per a l'any 2015.
 
Ocupació turística
 
La mitjana d'ocupació en els allotjaments turístics de la demarcació de Barcelona ha crescut en el 2015 en dues de les tres tipologies d'allotjament analitzades (hotels i turisme rural) . En hotels, el creixement ha estat de 3,9 pp i en el turisme rural d'1,8 pp. En els càmpings, si bé s'ha produït un decreixement del grau d'ocupació, aquest ha estat molt lleuger, de -0,08 % i recupera part de la caiguda soferta en aquest indicador els darrers anys.
 
Els hotels (les dades d'ocupació inclouen també els hotels de la ciutat de Barcelona) han registrat el 2015 una mitjana d'ocupació del 70,9 %, 7,4 pp per sobre de la mitjana dels establiments hotelers de Catalunya (63,5 %). Els càmpings han obtingut un grau d'ocupació del 46,0 %, ampliant 3,3 pp la distancia ambla mitjana de l'àmbit català, si bé aquest 2015 ha caigut -0,08 pp respecte al 2014. El turisme rural, per la seva banda, ha augmentat gairebé 2 pp la seva mitjana d'ocupació anual, la qual cosa el situa en el 22,0 %, gairebé 1pp per sobre de la mitjana catalana (21,1 %).
 
La comarca que més destaca en ocupació hotelera és el Maresme, que estableix la màxima en 70,4 %. En càmping, el Berguedà en un 58,1% i en establiments de turisme rural, l'Alt Penedès i el Berguedà han incrementat el grau d'ocupació.
 
Oferta d'establiments
 
L'oferta global d'allotjaments de l'entorn de Barcelona es compon de 4.808 establiments reglats i 130.078 places. Una oferta d'allotjaments que no ha parat de créixer en els darrers anys.
 
Pel que fa a l'estructura de l'oferta de places d'allotjament a l'entorn de Barcelona, aquesta no ha variat gaire i l'hoteleria continua situant-se com la tipologia amb el major pes (49% del total de places), seguida dels càmpings (33,9%), habitatges d'ús turístic (11,6%), turisme rural (3,8%) i per últim, dels apartaments turístics (1,8%).
 
En l'evolució del comportament per tipologies d'allotjament, podem observar un increment en l'oferta hotelera i dels establiments de turisme rural, i un idèntic nombre d'oferta d'establiments de càmpings però amb un incrementen el nombre de places (28 noves places). El turisme rural, en concret, és el que més ha augmentat, amb 15 nous establiments i 137 places. De fet el turisme rural és la modalitat d'allotjament que més ha crescut en el període analitzat 2007-2015, concretament un 43,8 % més de places.
 
Per comarques, les que tenen major nombre d'establiments d'allotjament són el Garraf (34,5% sobre el total) i el Maresme (32,3%). En el cas de les comarques d'interior, l'oferta continua tenint el major pes en els establiments de turisme rural (42 % del total). No obstant això, el segueixen els Habitatges d'Us Turístic (33% del total d'establiments i habitatges turístics) i l'hoteleria (20 % del total). Osona i el Baix Llobregat tenen el mateix nombre d'establiments, uns 244, que re­ presenten un 5,1 % cadascun del total de la província .La comarca amb el menor nombre d'establiments és el Moianes (42 establiments) .
 
Perfil de turista
 
El turista que ha visitat les comarques de Barcelona (sense Barcelonès) és major­ ment un home (64 %) d'una edat compresa entre els 35 i els 54 anys (53 %); viatja acompanyat de la seva parella en el 32% dels casos, sol en un 17% i amb la parella i els fills, en el 16%. La motivació del viatge és principalment d'oci amb un 63% però no és l'únic ja que els negocis (fires, congressos, jornades i reunions professionals, viatges d'incentius...) també tenen un pes important (23 %).
 
L'estada mitjana a l'entorn de Barcelona se situa en les cinc nits mentre que l'any 2014, comptabilitzant només les comarques de Costa Barcelona, es trobava en les sis nits i pel que fa a la despesa per persona i nit, aquesta és de 36,70€ excloent el transport, l'allotjament i el paquet turístic.
 
La procedència dels turistes es reparteix de forma igualitària entre els turistes domèstics i els internacionals europeus. Així, el 47% deis viatgers són espanyols i d'aquests, un 29% són catalans i un altre 47% són turistes europeus. Entre els principals mercats es troben França, Regne Unit, Alemanya, Països Baixos i Itàlia. Els turistes provinents de la resta del món representen el 6% i en aquest grup trobem països tals com els Estats Units o l'Argentina i altres de llatinoamericans .
 
La visita a l'entorn de Barcelona ve determinada per informació que es troba a Internet i a les xarxes socials en un 45% dels casos. Les recomanacions de persones conegudes representen el 21%. El 34% dels turistes ja han visitat la destinació més de tres vegades; un 48 %, el percentatge més elevat, fa la seva visita de descobriment (la visita). El caràcter i l'amabilitat de la gent, juntament amb l'allotjament i la seguretat ciutadana són els tres aspectes millor valorats pels turistes. Els punts d'accés a Internet i !'oferta d'aparcament són dos àmbits a millorar.
 
Indicadors turístics empresarials
 
El sector empresarial turístic de l'entorn de Barcelona està format el 2015 per més de 12.900 empreses, prop del 50% de les quals tenen la seva seu a dues comarques, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. La restauració lidera el rànquing de les grans branques d'activitat, a escala de demarcació i també a cada una de les comarques i se situa al voltant del 70% en el total d'empreses del sector turístic i en un 60% del nombre d'assalariats.
 
La Roca del Vallès, el lloc turístic més visitat de la demarcació
 
El llistat de top 10 de la demarcació del 2015 (no inclou la ciutat de Barcelona) el formen els mateixos recursos que el 2014 però en diferent ordre i amb un increment del 7,3 %, dada que representa un nombre de visitants de gairebé 8,5 milions. El top 3 continua inalterable, amb La Roca Village (Vallès Oriental) al front, que ha augmentat un 13,2 % els seus visitants en el darrer any, i se situa en els 4,3 milions de visitants; en segon lloc el monestir de Montserrat (Bages), amb 2,4 milions de visites, una xifra pràcticament igual a la de l'any passat però amb un decreixement de -1,5%; i en tercer lloc, tot i que a més distancia, el Circuit de Barcelona -Catalunya, amb un total de 570.210 visitants, un 3,9 % més que el 2014.
 
L'Informe anual de l'activitat turística a la Destinació Barcelona 2016 és el principal recull anual dels indicadors de turisme a la demarcació. La principal novetat d'aquesta edició és la incorporació de Barcelona ciutat i el Barcelonès que permet, per primera vegada, realitzar una anàlisi de la conjuntura turística integral.