17.05.17 - BARCELONA • Barcelonès

L’ACM demana que el Ministeri d’Hisenda faci una proposta per compensar la pèrdua de la plusvàlua municipal als ajuntaments afectats

Miércoles, 17 de Mayo de 2017

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques, davant la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la parcialment la regulació de l’impost estatal sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, reitera l’exigència que es reguli la llei d’Hisendes Locals per adaptar-se a la sentència.

També es reclama un fons per compensar als ajuntaments que,  a conseqüència de la sentència, tinguin una disminució dels ingressos o es vegin obligats a efectuar alguna devolució.

El ple del Tribunal Constitucional ha acordat per unanimitat declarar inconstitucionals i nuls els articles 107.1 i 107.2 i 11.4 del text refós de la Llei d’Hisendes Locals. El tribunal considera que l’impost sobre l’increment del valors dels terrenys de naturalesa urbana vulnera el principi constitucional de capacitat econòmica en la mesura que no es vincula necessàriament a la existència d’un increment real del valor del bé.
 
“Demanem al Ministeri una proposta en ferm perquè es compensi als ajuntaments que puguin veure’s  afectats per aquesta sentència” ha explicat el president de l’ACM, Miquel Buch, qui també ha lamentat que la manca d'aquest ingrés afectarà a les despeses en general dels ens locals.  “Hem de tenir en compte que els ajuntaments estem destinant molts recursos a famílies i persones vulnerables. Si l’Estat no hi dona una resposta immediata, podrien quedar afectades i desateses” ha alertat.
 
Recordem que les entitats municipalistes ja van consensuar una moció que s’ha enviat a tots els ajuntaments de Catalunya a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional, de data 16 de febrer de 2017 que declarava insconstitucional i nuls els articles 4.1 4.2a)i 7.4 de la Norma Foral basca.  La moció demanava que el govern central dugui a terme les modificacions i adaptacions del règim de l’impost perquè el supòsits d’existència d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana deixin d’estar-hi subjectes.
 
Finalment, la moció també demanava instar al govern a incloure en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments afectats.