3.7.18 - VALLS • Alt Camp

L’Ajuntament de Valls obre la convocatòria de subvencions d’IBI i obres per habitatges que es destinin al lloguer social i també per al pagament de lloguer

Martes, 03 de Julio de 2018

Les subvencions per reformes poden arribar als 6.000 euros i al 100% de l'IBI a tots els propietaris que destinin el pis a lloguer social a través de l'Oficina Local d'Habitatge de Valls

La regidoria d'Habitatge de l'Ajuntament de Valls obre la convocatòria de les línies de subvencions municipals a habitatges que es destinin a lloguer social, amb l'objectiu d'augmentar el parc de pisos d'aquesta modalitat i facilitar l'accés de la ciutadania a un habitatge per sota dels preus de mercat. D'aquesta manera, per una banda, hi ha la convocatòria de subvencions que poden arribar a cobrir el 100% de l'Impost de Béns Immobles de l'habitatge que es destini a lloguer social, per altra banda, una línia d'ajuts de fins a 6.000 euros per obres de reforma que permetin adequar l'immoble i posar-lo també a lloguer social, i finalment, subvencions per al pagament de lloguer.
 
D'aquesta manera, la regidoria d'Habitatge reforça les polítiques d'ajuts fiscals destinades a l'ampliació de l'oferta d'habitatges de lloguer social amb mesures que permetin mobilitzar el parc de pisos buits i estimular l'execució d'obres de reforma per millorar les condicions d'habitabilitat. Aquestes mesures es van implementar l'any 2016 després de l'aprovació del Pla Local d'Habitatge que, entre altres objectius, pretén mobilitzar habitatges ara desocupats per tal de facilitar el lloguer social.
 
Les mesures també van destinades a incidir en la disminució del preu mensual de lloguer, per tensionar a la baixa la tendència alcista del mercat. Per això les ajudes a IBI són més importants com més diferència hi ha entre el preu de lloguer i el preu de referència pels contractes de lloguer de la ciutat de Valls fixat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. D'aquesta manera es beneficia més aquells propietaris que fan un esforç més gran per posar preus més socials. A la vegada, les ajudes a les obres de reforma ponderen a la baixa els preus de lloguer.
 
Subvencions per destinar habitatge a lloguer social
 
Aquesta línia d'ajut està destinada a facilitar el pagament de l'IBI amb una subvenció de fins el 100% de l'impost a aquells titulars que opten per destinar el seu habitatge a lloguer social que es gestioni a través de l'OLH. Per aquest motiu, els sol·licitants també han de tenir signat amb l'oficina d'habitatge un conveni per un període de 3 anys per incloure el seu habitatge a la borsa de lloguer social i un contracte de lloguer per un període de 12 mesos.
 
Subvencions per obres de reforma en habitatges per a lloguer social
 
Pel que fa a les subvencions per obres de millora d'habitatges s'hi poden acollir tots els propietaris de pisos que realitzin obres en pisos desocupats per tal posar-los a lloguer. Les subvencions cobriran el cent per cent de les despeses derivades de les obres fins a un màxim de 6.000 euros i inclouen totes aquelles actuacions destinades a garantir l'habitabilitat del pis i que aquest pugui ser utilitzat de manera immediata per a lloguer.
 
Així, se subvencionen les obres de millora de les instal·lacions d'aigua, gas -inclosa la calefacció-, electricitat i sanejament per adequar l'habitatge a normativa, així com l'arranjament de banys i cuines. Són despeses subvencionables també la millora de l'aïllament tèrmic o acústic amb la renovació dels tancaments dels pisos i també la supressió de barreres arquitectòniques. Per poder acollir-se a la subvenció, els propietaris han d'haver signat amb l'Oficina Local d'Habitatge de Valls (OLH) un conveni per un període mínim de 5 anys i un contracte de lloguer per un període mínim de 12 mesos en lloguer social.
 
Subvencions per al pagament del lloguer
 
L'objecte d'aquestes bases és regular l'atorgament de subvencions per al pagament del lloguer amb la finalitat de facilitar tant l'accés com la permanència en un habitatge en règim de lloguer. L'ajut econòmic es destinarà a lloguers pagats entre el 1 de juliol de 2018 i 17 de novembre del 2018. L'import total destinat a la convocatòria és de 2.759 €.Amb la finalitat d'atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d'atorgar un major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat addicional, com a màxim del mateix import, derivada de l'aprovació d'una modificació pressupostària.
 
Aquestes ajudes van destinades a cobrir aquells mesos en els que no hi ha cap ajuda existent d'altres administracions. Cal tenir en compte que les persones que lloguen un pis al juliol s'han d'esperar fins la convocatòria de l'any següent (que surt al maig) i només reben ajuda per l'any en curs. Per aquest motiu l'Ajuntament articula aquestes ajudes, ja que el període de juliol a desembre es queda sense bonificar per les subvencions d'altres administracions.
 
Tots els interessats a optar a aquestes tres línies de subvencions hauran de presentar Les sol·licituds a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Valls (plaça del Blat, 1) en horari de 9 a 14 hores. Les peticions de subvencions per reforma en habitatges per a lloguer social es poden presentar fins el 30 d'octubre i les de lloguer social fins el 17 de novembre. Per altra banda, les sol·licituds de l'IBI es podran presentar a partir dels 30 dies des de la publicació.