9.7.18 - BARCELONA • Barcelonès

S'aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6

Lunes, 09 de Julio de 2018

Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, publicada al DOGC número 7658, de 6 de juliol de 2018

Aquestes bases tenen per objecte establir els requisits i el procediment per seleccionar les operacions de les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants de Catalunya (d'acord amb les dades que consten en el padró municipal d'habitants a 31 de desembre de 2016), susceptibles de cofinançament pel FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en els termes establerts en el Programa operatiu. Per a operacions turístiques incloses en l'eix prioritari 6, es considerarà també la població superior a 20.000 habitants d'acord amb l'indicador de població ETCA a 31 de desembre de 2016 (definit en el glossari de conceptes de l'annex II).
 
En concret, es dona suport als objectius específics (OE) de les prioritats d'inversió (PI) següents:
 
Eix prioritari 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors.
 
PI 4.1 Foment de la producció i distribució d'energia derivada de fonts renovables.
 
OE 4.1.2 Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, en particular, la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport, en consonància amb el Pla d'energies renovables 2011-2020 i, si s'escau, amb la planificació de les comunitats autònomes.
 
PI 4.3 Suport a l'eficiència energètica, a la gestió intel•ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics i els habitatges.
 
OE 4.3.1 Millorar l'eficiència energètica i reducció d'emissions de CO2 en l'edificació i en les infraestructures i els serveis públics.
 
Eix prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència de recursos.
 
PI 6.3 Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural.
 
OE 6.3.1 Promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural.
 
OE 6.3.2 Protegir, desenvolupar i promoure les àrees naturals, en particular, les d'interès turístic.
 
Poden optar a les subvencions previstes en aquesta Ordre les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants de Catalunya que compleixin els requisits establerts en aquestes bases reguladores. Queda exclòs d'aquesta convocatòria l'Ajuntament de Barcelona i les operacions que tinguin o impliquin un benefici directe per a aquest municipi, atès que la seva participació en el desenvolupament de l'estratègia RIS3CAT en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 es vehicula mitjançant la signatura d'un conveni de col•laboració entre aquest Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, que actua en qualitat d'organisme intermedi, tal com disposa la secció 4. Enfocament integrat del desenvolupament territorial del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Atès el conveni entre el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i l'Àrea Metropolitana de Barcelona per executar operacions en l'objectiu específic 6.3.2, els ens locals que formen part de l'àmbit territorial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona queden exclosos de la presentació de projectes en l'OE 6.3.2.
 
L'entitat beneficiària ha de ser, amb caràcter general, l'executora de l'operació aprovada, llevat dels casos en què, en virtut de la seva facultat d'autoorganització i en el marc de la normativa aplicable, l'entitat beneficiària decideixi que l'operació l'executi una altra entitat pública que sigui mitjà propi i servei tècnic seu. En aquest cas, ha d'indicar aquesta possibilitat en la sol·licitud i presentar la documentació acreditativa sobre la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'ens corresponent.
 
Un cop concedit l'ajut de cofinançament i en el moment en què l'entitat beneficiària formalitzi la seva relació amb l'ens executor, aquesta ha d'enviar a la Direcció General d'Administració Local una còpia autèntica del conveni d'encàrrec de gestió. En relació amb la certificació de les despeses associades a l'operació, tant l'entitat beneficiària com l'ens executor han de regir-se pel que estableixen les bases 20 i 21.