17.7.18 - GIRONA • Gironès

Pere Vila anuncia la seva renúncia a la presidència de la Diputació de Girona

Martes, 17 de Julio de 2018

Vila, que deixarà el càrrec per ser el delegat del Govern de la Generalitat a Girona ha dit que ha treballat i seguirà treballant des del nou càrrec pel país, per la independència i assolir la república.


Imatge del Ple. Foto: Dip.Girona.
El president de la Diputació de Girona, Pere Vila, ha anunciat aquest dimarts la seva renúncia al càrrec, del què s'ha acomiadat defensant la fortalesa del món local. En el ple ordinari, Vila ha destacat que ha estat un honor presidir la Diputació, i ha dit que ho ha fet amb l'objectiu de treballar pel país i pels seus ciutadans. 
Els portaveus dels grups polítics han desitjat sort a Pere Vila en la seva nova etapa, i han coincidit a assenyalar que sempre ha tingut la mà extensa i buscant el consens i l'acord. Vila tancarà així una etapa en la corporació que va iniciar com a vicepresident primer d'aquesta institució del 2009 al 2011. De l'any 2011 al 2012 va ser diputat portaveu adjunt a la Presidència a la Diputació de Girona i des del 2015, president de la Diputació.
Està previst que el proper dimarts 24 de juliol es celebri el ple de renuncia, el dimarts 31 de juliol hi hagi el ple en què es celebrarà l'elecció i presa de possessió del nou president de la Diputació de Girona i el dimarts 7 d'agost tingui lloc el ple ordinari del mes d'agost i del cartipàs.
També en el Ple de la Diputació de Girona, d'avui dimarts, el regidor de Figueres Joaquim Felip i Gayolà (PDeCAT) ha pres possessió del càrrec de diputat. Substitueix a Marta Felip, nomenada secretària general del Departament d'Empresa i Coneixement. El nou diputat és membre del Consell Assessor del Patronat de Turisme.
Conveni amb el Consorci Costa Brava
El Ple ha aprovat, per unanimitat, un conveni entre la Diputació Girona i el Consorci de la Costa Brava per tal que la corporació gestioni la tramitació de l'expedient del contracte de servei de l'explotació dels sistemes de sanejament de l'entitat local de l'aigua. Aquest encàrrec de gestió no comporta una cessió de titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici, i, per tant, és responsabilitat de l'òrgan que fa l'encàrrec.
Consorci de les Vies verdes
L' expedient de suplement de crèdit del pressupost de despeses del Consorci de les Vies Verdes de Girona de l'exercici 2018 ha estat aprovat per unanimitat. Es destinaran 254.000 € al manteniment d'infraestructures; a la difusió i publicitat; a l'adquisició de mobiliari i senyals; i a les inversions gestionades per altres ens públics.
Modificació de la relació de llocs de treball i plantilla 2018
Aprovació de la modificació de la plantilla de personal de la Diputació de Girona per aquest any 2018. Es crea un nou lloc de treball: tècnic auxiliar de biblioteques al servei de Biblioteques i es modifica la descripció de tres llocs de treball més: un tècnic/a d'administració general a assistència i cooperació als municipis; un tècnic/a superior de serveis econòmics per a Intervenció; i un enginyer tècnic/a informàtic per a Sistemes i Tecnologies de la Informació. També es rectifiquen errors materials a disset llocs de cap de negociat de suport administratiu. Aquest punt de l'orde del dia ha tingut les abstencions d'ERC i la CUP.
Dissolució i liquidació del Consorci Local i Comarcal de Comunicació
El Ple també ha ratificat, per unanimitat, l'acord de dissolució i liquidació del Consorci Local i Comarcal de Comunicació. Amb 16 administracions locals més, la Diputació de Girona formava part d'aquest ens, que promocionava activitats de les emissores de televisió i ràdio locals i de la premsa escrita.
Delegació acordada de determinats ingressos de dret públic
La Diputació de Girona col·laborarà amb els ajuntaments de Besalú, Portbou i Viladrau en la gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. Ho farà a través de la Xarxa Local de Municipis Gironins, després que ho hagi aprovat al Ple. Aquest punt s'ha aprovat per unanimitat.
L'Ajuntament de Besalú delega, de manera ampliada, la gestió i recaptació en període voluntari de:
  • Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) - vigència a partir de l'1 de gener de 2019.
  • Impost d'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
  • Taxa escombraries – vigència a partir de l'1 de gener de 2019.
L'Ajuntament de Viladrau delega la gestió i recaptació en període voluntari i executiu dels –  Expedients sancionadors per infraccions de la normativa de trànsit viari urbà.
L'Ajuntament de Portbou delega la gestió i recaptació en voluntària i executiva de diferents expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de: seguretat ciutadana, residus, gossos considerats potencialment perillosos, protecció d'animals, seguretat ciutadana i convivència, sorolls, urbanisme, i espectacles públics i activitats recreatives.
Conveni amb l'Ajuntament de Fontanals de Cerdanya
L'Ajuntament de Fontanals de Cerdanya encarrega a la Diputació la contractació per a l'execució d'accions per a la millora de l'eficiència energètica i reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle que han estat prèviament planificades en plans d'accions d'energia sostenible (PAES). El projecte BeenerGi de la Diputació de Girona, possibilita que, agrupant contractes, els municipis obtinguin millors condicions en inversions d'energia sostenible.
En el marc de la millora de l'eficiència energètica, la Diputació, a través del Projecte Beenergi, té l'objectiu d'agrupament de les inversions en energia sostenible pels municipis gironins per tal d'aconseguir unes millors condicions en la contractació i donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments, en tant que es tracta d'una matèria innovadora.
Condicionament tram carretera GIV-5041
Aprovació definitiva del projecte constructiu d'obres de condicionament d'un tram de la carretera GIV-5041, de Molins fins al nou pont de la Muga, entre els PK 0+985 i 2+433 i inici de l'expedient expropiatori.