30.10.18 - BARCELONA • Barcelonès

S’aprova en fase inicial el pressupost del grup AMB per al 2019, amb un import de 1.794 milions d’euros

Martes, 30 de Octubre de 2018

El Consell Metropolità celebrat aquest dimarts 30 d'octubre ha aprovat en la seva fase inicial els pressupostos de l'AMB per al 2019.


Imatge de la jornada. Foto: AMB.
El Pressupost General de l'AMB per a 2019  inclou el propi de l'AMB,  que ascendeix a 751 milions d'euros, i els estats de previsió dels seu organisme autònom l'Institut Metropolità del Taxi,  el seu ens públic empresarial d'habitatge IMPSOL i les societats de les que participa íntegra o majoritàriament: Transports de Barcelona SA, Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA, AMB Informació i Serveis SA, Projectes i Serveis de Mobilitat SA i Transports Metropolitans de Barcelona SL. (1.403 milions d'euros),  i, compleix els objectius d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i el límit d'endeutament.
En termes quantitatius, és el   tercer pressupost del sector públic de Catalunya, darrera dels de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.
El Pressupost per a 2019 experimenta un creixement del 9,7% en relació al Pressupost aprovat per a 2019. Aquest creixement s'esdevé principalment per:
  • La dotació  de recursos  per dur a terme  la integració tarifària dels 18 municipis metropolitans de la segona corona; l'increment de les dotacions destinades al finançament del STP  en règim de gestió indirecta i  l'Increment  de l'aportació a l'ATM finançament del transport públic de viatgers
  • L'aposta continuada per la gestió integral dels residus i el seu impacte ambiental
  • La dotació de recursos per completar l'execució del  Pla d'Inversions Metropolità aprovat pel mandat
  • La dotació per assumir situacions de vulnerabilitat energètica a través del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals
El pressupost aprovat inicialment per a 2019 permet:
  1. Consolidar el conjunt de polítiques socials des de la perspectiva de garantir drets, especialment en l'accés als serveis públics, com el transport i els subministraments bàsics. Millorar la qualitat de vida dels ciutadans de la metròpolis i combatre les desigualtats socials és una de les prioritats més importants
  2. Garanteix la gestió eficient de la infraestructura verda metropolitana. Els espais verds urbans, el litoral metropolità, els espais naturals (Collserola, Garraf i Marina) i els eixos fluvials (Llobregat i  Besòs) són sistemes naturals que s'han de gestionar des d'una visió integral i transversal, per tal de millorar-ne l'eficiència, la qualitat i optimitzar-ne els recursos.
  3. Permet complir el compromís de destinar el 0,7% del pressupost propi en cooperació internacional i seguir en la millora de la qualitat democràtica,  a través de l'Agència de Transparència Metropolitana
Anàlisi dels pressupostos de l'AMB per al 2019:
Els Ingressos
Els ingressos pressupostaris de l'AMB provenen en termes generals de les aportacions municipals, els impostos directes,  les taxes  i els cànons, i,  les transferències finalistes d'altres entitats per a l'execució i/o prestació d'actuacions  i serveis públics.
  • Les aportacions municipals basades en els Tributs de l'Estat - 119,1M€- . Les aportacions municipals basades en l'IBI 67,9M€.
  • Els impostos directes, les taxes, i  els cànons: El tribut  metropolità ( 123,296 M€) creix un 2,2% respecte el 2018 i incorpora la previsió d'ingrés per la integració dels municipis de la segona corona; La TMTR, amb un import de 124,74 M €,  presenta un creixement del 5,25% respecte l'any passat. Els ingressos vinculats a la recollida selectiva, triatge d'envasos, valorització energètica i els preus tractament de residus, amb un total de 35,94M€.
Pel que respecte als cànons es preveu el de l'empresa  AB empresa metropolitana  que es manté en 15M i els ingressos pel cànon de la concessió del servei AEROBÚS -13,33M€- , i del cànon per la concessió del servei de transport urbà de viatgers en autobús amb finalitat cultural i turística 6,25M€
  • Finalment, cal mencionar les transferències que l'AMB ingressa procedents d'altres entitats públiques per a la gestió de determinats serveis. Dins d'aquestes previsions destaquen les destinades al sistema metropolità de transport de viatgers i a les polítiques de tarifació social (141,2 M €), les de l'Agència de Residus de Catalunya (13,14 M €), les de l'Agència Catalana de l'Aigua (65,06 M €) i les de la Generalitat i els Ajuntament de Barcelona i Sant Adrià del Besós pel manteniment i conservació de les rondes (7,1 M €)
Les despeses
La despesa de personal quantificada en 36,65M€; la d'estructura general associada al funcionament de serveis 15,26M€ i les dotacions per fer front a la despesa financera i l'amortització de crèdit 5,92M€. i les aportacions a institucions 2,5M€
La resta de dotacions que es preveuen en el pressupost  i que representen el 92% del total, s'avaluen per àrees i/o serveis:
Gestió i inversió en el territori
Planificació urbanística i desenvolupament territorial; infraestructures; espai públic i equipaments; millores als barris; polítiques de rehabilitació i consolidació del nou operador metropolità d'habitatge social Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB). La dotació per aquestes actuacions és de 115,23 M€.
La dotació més significativa està destinada al compliment del Pla d'Inversions aprovat pel mandat 65,97M€;  al manteniment de platges, parcs i espais fluvials metropolitans 14,4M€ així com les dotacions pel manteniment i la conservació de les rondes i la planificació urbanística 11,24M€.
Les Rondes de Barcelona són una infraestructura de vital importància per la vertebració de l'àrea metropolitana de Barcelona, i Pla Director Urbanístic (PDU) té l'objectiu de repensar la ciutat construïda i fer una metròpolis de ciutats des d'una mirada metropolitana.
A mes, dins d'aquest àmbit s'inclouen: la transferència corrent a l'IMPSOL per mantenir les intervencions programades en política metropolitana d'habitatge de  5,13 M €, l'aportació al Consorci Parc Natural de Collserola  2,5M€ i l'ampliació de capital d'HMB de 2M€ en el marc del desenvolupament de la  política d'habitatge de lloguer assequible a la ciutat de Barcelona i el seu àmbit metropolità. 
Serveis de Mobilitat i Transport
El total de recursos destinats és de 323.523 M €.
Els més importants són els vinculats als serveis de gestió indirecta de transport públic i mobilitat reduïda severa  (139,075 M €) i l'aportació a l'ATM (141,183 M €), per contribuir al finançament del conjunt del sistema metropolità amb un creixement del 8,86% respecte a 2018.
A més es preveuen dotacions per polítiques de tarifació social (targeta rosa metropolitana, serveis transport públic per a persones amb mobilitat reduïda i T-Verda Metropolitana) quantificades en  33,169 M€
El Pla Metropolità de Mobilitat Urbana amb una dotació de 2,6 M €, El Servei BICIBOX: 2,3 M € i les aportacions a AMB Informació i Serveis i a l'IMT de 2,2M€ i 0,4M€ respectivament.
La Gestió de residus urbans
Manteniment de les infraestructures de tractament; manteniment de la xarxa de deixalleries municipals; línia de subvencions als municipis per dur a terme projectes de nous sistemes de recollida i continuïtat de la restauració de la Vall de Joan amb increment del control sobre la zona. També s'abordarà la problemàtica d'olors que afecta diferents barris de la Metròpolis Barcelona. La dotació prevista dins d'aquest  àmbit s'eleva a 169.056 M € distribuïts:
·         Gestió dels Ecoparcs: 110,7 M €
·         Recollida selectiva i triatge (SIG): 32,5 M €
·         Dipòsits controlats: 8,2M€
·         Subvencions als municipis per la millora de la recollida selectiva: 1,66M€
·         Plantes de transferència 5 M €
·         Gestió de deixalleries: 3,2 M €
·         Plantes de compostatge 1,7 M €
 
El Cicle integral de l'aigua
Les dotacions previstes per atendre les activitats del cicle de l'aigua - captació i potabilització de l'aigua, la distribució i el consum, la depuració de les aigües residuals es quantifiquen en 63,89M€.
La resta de despesa prevista pluvials, laboratori i actuacions de control i inspecció d'abocament s'estima en 0,7M€.
Serveis Ambientals
Desenvolupament del  Pla de Sostenibilitat AMB (PSAMB), desenvolupament de varies línies contemplades dins del Pla Clima i Energia 2030, activitats de sensibilització i comunicació ambiental. El cost total previst per al desenvolupament d'aquests projectes és de 1,48 M€.
Desenvolupament Social i Econòmic
La despesa prevista per a Polítiques contra les desigualtats, d'inclusió social i drets de la ciutadania, la reactivació econòmica i el desenvolupament sostenible ascendeix a 12,63 M€.
La partida més important correspon al Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals, amb una dotació de 9,4 M €. Es produeix un augment de 400.000 € de les assignacions municipals destinades a situacions de vulnerabilitat energètica.
Les altres actuacions estan orientades a la reactivació econòmica, la plataforma Innovació AMB, programes de formació professional i la promoció de l'economia circular
Relacions internacionals i cooperació
Aquest àmbit serveix per impulsar les xarxes metropolitanes a nivell europeu i mundial, com MedCities o EMA (European Metropolitan Authorities), amb l'objectiu de potenciar la projecció exterior de l'AMB. A nivell de cooperació, els diners serviran per finançar projectes per garantir drets humans, especialment als territoris del Mediterrani Oriental que estan acollint persones refugiades. El pressupost total és de 1,975 M € i s'assoleix l'objectiu de destinar el 0,7 % de recursos propis en els fons de cooperació, tal i com recomana la ONU.
Planificació Estratègica
Aquesta àrea compta amb una dotació 1,61 M €, especialment per atendre el compliment del contracte del Programa amb l'IERMB. Els diners serviran per continuar amb la nova metodologia desenvolupada i materialitzada en el DREAM ( acrònim de Diagnosi, Reflexió, Estratègies i Accions Metropolitanes).
Bon govern i transparència
El pressupost és de 579.000 €, amb l'objectiu d'impulsar una administració al servei de la ciutadania i caminar cap a la democratització i transparència de la institució.