10.5.19 - BARCELONA • Barcelonès

El Govern engega una estratègia de dinamització local per fomentar el creixement econòmic i la millora de la qualitat de vida

Viernes, 10 de Mayo de 2019

Aquesta mesura forma part del marc estratègic "Un país d'oportunitats, un país viu" de la Secretaria d'Administracions LocalsGràfic facilitat per govern.cat


El Consell Executiu ha posat les bases de l’Estratègia per a la dinamització territorial, que té com a finalitat generar oportunitats a través de l’activitat econòmica i la implicació compartida de les zones de Catalunya afectades per la desocupació, l’envelliment de la població i el despoblament rural. Es realitzarà, conjuntament amb cada territori, un diagnòstic compartit sobre les principals problemàtiques i es treballaran conjuntament i de forma bilateral les possibles solucions que els permetin créixer econòmicament, diversificar la seva economia local i la millora del nivell de vida i de l’ocupació.
 
El Govern es marca com a objectiu coordinar els diferents nivells d’administració pública i les actuacions sectorials que es volen implementar per facilitar els objectius de l’estratègia de desenvolupament local: el creixement econòmic, la diversificació de l’economia local i la millora del nivell de vida i de l’ocupació. Això suposa fer un diagnòstic compartit amb els territoris i identificar de forma conjunta els reptes i les solucions per tal dinamitzar-los econòmicament segons les seves potencialitats i la seva especialització sectorial.
 
Per dur a terme aquesta tasca, el Govern ha aprovat la creació d’una comissió per a l’Estratègia de dinamització territorial amb l’objectiu de fer un pas endavant la coordinació de les polítiques públiques de la Generalitat relacionades amb el desenvolupament local i la competitivitat territorial i poder-les implementar d’acord amb els principals actors territorials públics -diputacions, consells comarcals, ens supramunicipals i municipis- i privats. Els treballs de la comissió consistiran en la recollida d’informació i dades, així com bones pràctiques que permetin millorar el coneixement sobre l’actuació territorial de les diferents polítiques públiques; i realitzar el seguiment i avaluació de les diferents estratègies territorials implementades sempre en un marc de relació bilateral amb el territori.
 
La Comissió, coordinada pel Departament de la Presidència, la integraran representants dels departaments d’Economia; Educació; Salut; Territori i Sostenibilitat; Cultura; Treball, Afers Socials i Família; Empresa i Coneixement; Polítiques Digitals i Administració Pública; i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i elaborarà un informe anual que serà emès al Govern. Es tracta de tots els departaments del Govern que, entre les seves funcions, tenen el desplegament de polítiques de desenvolupament territorial amb impacte socioeconòmic.
 
Els treballs de la Comissió s’iniciaran la primera setmana de juny
 
La titular del Departament de la Presidència serà qui presidirà aquesta Comissió, que tindrà dues vicepresidències: la primera que correspondrà al titular de la Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran, i la vicepresidència segona, que correspondrà a la persona titular de la Secretaria General del Departament amb les competències de direcció de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat. El plenari d’aquesta Comissió es reunirà com a mínim dues vegades l’any o cada vegada que ho proposi el seu president o presidenta. Es preveu que els treballs d’aquesta Comissió s’iniciïn durant la primera setmana del mes de juny.
 
D’aquesta Comissió en dependrà una comissió assessora amb funcions consultives integrada per representants de les diputacions, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació Catalana de Municipis i l’Associació de Micropobles de Catalunya. A més, el plenari de la Comissió decidirà la creació de les comissions territorials de les zones on es desplegarà l’Estratègia de dinamització i el seu calendari.
 
La selecció dels territoris es farà d’acord amb els principals indicadors d’activitat socioeconòmica i de competitivitat territorial, com llocs de treball, disponibilitat de sòl, renda, demografia empresarial, entre d’altres.