14.5.19 - BARCELONA

Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Catalunya 

Martes, 14 de Mayo de 2019

Les administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms podran ser beneficiàries en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació

Imatge d'arxiu. Foto: FMC
L'Ordre TSF/95/2019, de 9 de maig, publicada al DOGC número 7874, de 14 de maig, aprova aquestes bases, l'objecte de les quals és regular les subvencions del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) per al foment de la contractació amb formació per donar una experiència professional i expertesa a persones desocupades, en el marc de la gestió dels fluxos de les persones temporeres que participen en la gestió de les campanyes agràries de Catalunya 

Els objectius estratègics del Programa són: d'una banda, facilitar una experiència professionalitzadora i formació als demandants d’ocupació no ocupats que millori la seva qualificació i oportunitats d’inserció i, d'altra banda, contribuir a la millora de les condicions de la intermediació dels treballadors temporers, i el seu accés al lloc de treball.


El Programa subvencionarà les actuacions següents:
a) Actuacions d'experienciació professional: aquestes actuacions consisteixen en la contractació de persones desocupades per tal d'oferir-los experiència laboral en el marc de la gestió de les campanyes agràries. Aquesta experiència laboral es realitza mitjançant la contractació laboral per part de l'entitat beneficiària, o ens instrumental depenent o vinculat, i sempre ha de portar aparellada un compromís de realització d'una acció de formació. Els contractes tenen per objectiu la realització de les tasques d'assessorament i informació en l'àmbit sociolaboral a les persones treballadores en la gestió de les campanyes agràries.
b) Actuacions de formació: les persones contractades hauran de realitzar accions de formació transversals. Aquestes accions formatives tenen per objecte dotar, a les persones destinatàries, de coneixements, actituds i habilitats, aplicables a moltes activitats laborals. Aquesta formació s'ha d'impartir de manera presencial, durant el contracte de treball i dins de l'horari laboral.
 
Aquest Programa s'adreça a persones treballadores desocupades inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO). Els destinataris d’aquestes actuacions hauran de complir el requisit d'estar en possessió d'una titulació universitària oficial de grau o equivalent, o haver superat el primer o segon cicle d'educació universitària o cicles formatius de grau mitjà o de grau superior o certificats de professionalitat, relacionades amb les funcions de la campanya agrària a l'efecte del compliment de l'objectiu de l'increment de la seva ocupabilitat.

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats següents:
a) Les administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, en l'àmbit de la intermediació sociolaboral de la Campanya agrària, que es determinin en cada convocatòria.
b) Les organitzacions empresarials amb seu i/o activitat en el territori, en l'àmbit de la intermediació de la Campanya agrària, que determini la resolució de convocatòria.
c) Les organitzacions sindicals amb seu i/o activitat en el territori, en l'àmbit de la intermediació de la Campanya agrària, que determini la resolució de convocatòria.
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquesta ordre és el de concurrència no competitiva, d'acord amb la preassignació de les contractacions que consti a la resolució de convocatòria corresponent.
Pel que fa a la quantia de la subvenció, la resolució de convocatòria establirà uns imports màxims per contracte i per actuació formativa transversal.
El pagament de la subvenció es tramitarà mitjançant una bestreta del 80% de l'import atorgat, a partir de la seva concessió, per la qual no s'exigeix la prestació de garantia. El pagament del 20% restant s'ha de tramitar, un cop hagi estat degudament justificada l'execució de l'actuació subvencionada i s'hagi complert la finalitat que en va motivar la concessió.