12.6.19 - BARCELONA

Es reuneix en sessió ordinària el Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC)

Miércoles, 12 de Junio de 2019

El Comitè Executiu de l’FMC va aprovar els comptes anuals de l’entitat corresponents a l’exercici 2018 i el pressupost de l’entitat per a l’exercici 2019, destacant la limitació de despesa seguint un criteri d’austeritat.

Imatge de la trobada. Foto: FMC
Els membres del Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya es van reunir el passat divendres 7 de juny a la seu de l’entitat per aprovar, entre d’altres qüestions, els comptes anuals de l'entitat corresponents a l'exercici 2018 i el pressupost de l'FMC per al 2019 
El Comitè Executiu de l’FMC va aprovar els comptes anuals de l’entitat corresponents a l’exercici 2018 i el pressupost de l’entitat per a l’exercici 2019, destacant la limitació de despesa seguint un criteri d’austeritat.
A continuació, va aprovar la Memòria anual de gestió i d’activitats de l’entitat corresponent al període 1 de gener a 31 de desembre de 2018. Destaquem que la Memòria 2018 contempla el conjunt d’accions i activitats que en els diferents àmbits d’atenció s’han dut a terme al llarg de l’exercici, destacant quatre grans prioritats de l’actuació: la defensa de l’autonomia local amb reforç del posicionament en clau municipalista davant les reformes normatives del marc jurídic dels governs locals; l’impacte normatiu en l’agenda local i el seu seguiment; la transparència, bon govern, innovació i nova governança; i, finalment, les eines d’utilitat a les organitzacions locals i serveis als associats.
El Comitè Executiu va ratificar diversos nomenaments a òrgans de participació i col·laboració amb la Generalitat de Catalunya. També va donar compte dels informes emesos en relació al Decret-llei 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, que el Parlament no va aprovar i, per tant, ha decaigut en la seva vigència. D'altra banda, també va ratificar les observacions presentades per l'entitat al Projecte de decret d'aprovació del Pla territorial sectorial d'habitatge.
En la reunió, es va donar compte del resultat del procediment públic seguit per l'entitat per a l'adjudicació de diferents contractes menors, en compliment de la Instrucció 1/2019, de 28 de febrer de 2019, de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació del Ministeri d'Hisenda.
Dins dels assumptes tractats, va destacar també un conveni de col·laboració entre l'FMC i la Fundació Bosch i Gimpera, per a la posada en marxa de l'Anuari del Bon Govern i millora regulatòria, que s'impulsa conjuntament amb d'altres entitats com l'Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), la Fundació Democràcia i Govern Local, la Comissió Nacional del Mercat de la Competència. També es va tractar el conveni de col·laboració entre l'FMC i l'Associació Nacional d'Autoritats Locals de Georgia (NALAG), articulat sota el marc dels compromisos d'innovació democràtica i bon govern local del Consell d'Europa i com a resultat de la trobada amb les autoritats locals -especialment de la capital Tiblisi- i regionals de Geòrgia, així com amb el govern de la nació i del parlament d'aquest país.
Seguidament, es va donar compte de la petició de suport a la candidatura del Consell Català del Moviment Europeu a la Creu de Sant Jordi.
Finalment, el president de l'FMC i alcalde de Pineda de Mar va informar del procediment de constitució de la Comissió Gestora de l'entitat encarregada, segons els Estatuts, d'organitzar l'Assemblea General de l'entitat després de constituïts els ajuntaments a partir del proper dia 15 de juny.