20.12.19 - BARCELONA • Barcelonès

El Consell metropolità aprova definitivament el pressupost general de l’AMB per al 2020, amb un import consolidat de 1.989 milions d’euros

Viernes, 20 de Diciembre de 2019

El primer pressupost del nou mandat es formula en base a l'acord de govern 2020-2023, i s'aprova en un context de continuïtat i consolidació de polítiques socials, de lluita global contra la contaminació atmosfèrica i el canvi climàtic, i de la gestió eficient de la infraestructura verda

El pressupost de l'AMB per al 2020, de 826 M€, experimenta un creixement del 9,98 % en relació amb pressupost aprovat l'any 2019

Durant la sessió d'ahir del Consell Metropolità també es va aprovar un conveni per dur a terme un projecte de cooperació per al reciclatge de residus orgànics a Gàmbia

El Consell Metropolità celebrat ahir dimarts 17 de desembre va aprovar definitivament els pressupostos de l'AMB per al 2020.


El pressupost general de l'AMB l'integren el de la mateixa entitat, que ascendeix a 826 M€, el del seu organisme autònom, l'Institut Metropolità del Taxi (IMT), el de l'entitat pública empresarial local Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) i els de les societats de les quals participa, íntegra o majoritàriament: Transports de Barcelona, SA, Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, Projectes i serveis de mobilitat, SA, TMB, AMB Informació i Serveis, SA. També del consorci adscrit a l'AMB, l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i del Consorci Besòs Tordera.

El pressupost general de l'AMB assoleix, en termes consolidats, un total de 1.989 milions d'euros, i compleix els objectius d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera. En termes quantitatius, és el tercer pressupost del sector públic de Catalunya, darrere dels de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.

Es tracta de l'instrument que permet planificar i avaluar l'actuació del govern metropolità, orientada als objectius enumerats en l'Acord de Govern 2020-2023. Aquest pressupost s'aprova en ple procés de redacció del Pla d'Actuació Metropolità, que concretarà aquests objectius en accions més concretes. Una de les novetats és la incorporació progressiva dels béns, serveis, personal i recursos procedents del traspàs de competències de l'extint Consell Comarcal del Barcelonès.

Els comptes aprovats reorienten algunes de les seves partides per tal d'avançar cap a la redistribució de recursos, la cohesió i la justícia social i la reactivació econòmica.

Així, les línies d'actuació del nou mandat agafen la prioritat i es reflecteixen en aquests pressupostos:
 • La vertebració i cohesió del territori, amb el Pla d'inversions metropolità, gestió i manteniment del territori i de les rondes, desenvolupament de polítiques urbanístiques
 • La creació d'habitatge assequible, amb iniciatives com Habitatge Metròpolis Barcelona, l'operador metropolità de lloguer social, i l'activitat de l'IMPSOL i el CMH
 • Una mobilitat sostenible i de baixes emissions, encapçalada per la creació de la ZBE rondes de Barcelona
 • Preservació dels recursos naturals i gestió de l'emergència climàtica, amb la implementació del Programa metropolita de prevenció i gestió de recursos i residus municipals (PREMET 25) i l'Acord metropolità pel residu zero
 • Impuls de l'activitat econòmica com a motor de l'ocupació
 • Finançament estable i suficient per als serveis metropolitans
 • Garantia de la participació de la ciutadania en la prestació dels serveis i elaboració dels diferents plans
 • Cooperació amb els municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona
 • Compromís amb la cooperació internacional, mantenint el 0,7 % en cooperació
 Els ingressos de l'AMB 2020

Els ingressos pressupostaris de l'AMB provenen en termes generals de les aportacions municipals, els impostos directes, les taxes i cànons i les transferències finalistes d'altres entitats per a l'execució i/o prestació d'actuacions i serveis públics. Aquests venen definits per llei, i de cara al 2020, els principals canvis introduïts són:
 • Ingressos provinents de tributs i taxes: 257,96 M€
 • Aportacions municipals (IBI i basades en Tributs de l'Estat): 168,35 M€
 • Aportació de l'ATM per al finançament del transport públic: 128 M€
 • Cànons de les concessions de transport públic amb finalitat cultural i turística: 20,94 M€
 • Sistema integrat de gestió de residus: 38,8 M€
 • Transferències de capital de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), amb un increment de 18 M€ per donar compliment al Pla quinquenal 2019-2023 de reposició, millores i noves inversions, i de l'Agència de Residus de Catalunya, amb 13,5 M€
 • Disposició de finançament formalitzat per a l'execució de les actuacions a la C-245, estimat en uns 10,4 M€
 • L'AMB ha presentat diversos projectes relacionats amb les seves competències estratègiques, que en anar alineats amb les polítiques impulsades per la Unió Europea, han rebut finançament en forma de fons FEDER, per valor de 9,25 M€
Les despeses de l'AMB 2020

La priorització de les despeses es duu a terme d'acord amb el marc de disponibilitat de recursos que defineixen una previsió prudent i realista dels ingressos, i busquen concretar la formulació dels objectius polítics definits en l'Acord de Govern de l'AMB 2019-2023 i el compliment dels objectius financers i d'estabilitat pressupostària propis.

Despeses per àrees i competències

Territori:


Les dotacions per a un nou pla d'inversions metropolità, valorades en 62 M€, concentren la major part de les inversions en aquesta àrea.
L'àrea de Territori també comprèn el manteniment de la infraestructura verda metropolitana. Els espais verds urbans, el litoral metropolità, els espais naturals (Collserola, Garraf i Marina) i els eixos fluvials (Llobregat i Besòs) són sistemes naturals que s'han de gestionar des d'una visió integral i transversal, per tal de millorar-ne l'eficiència, la qualitat i optimitzar-ne els recursos. La totalitat d'aquestes despeses suma 19,76 M€.

Arran de la dissolució per llei del Consell Comarcal del Barcelonès, l'AMB assumeix el mandat de la gestió de les rondes de Barcelona, una infraestructura de vital importància per a la vertebració de l'àrea metropolitana de Barcelona. El pressupost destinat és d' 11,5 M€ (manteniment i inversió).

Ecologia:

El pressupost destinat a prevenció i gestió de residus inclou, entre altres conceptes, el tractament, que té lloc a les diferents plantes de titularitat de l'AMB. El Programa metropolità de prevenció de residus i Gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25) desplegarà les actuacions previstes en l'Acord metropolità pel residu zero, que s'incrementen en relació amb el 2019 en un 9,5 %. L'import destinat a aquestes competències és de 176,53 M€.

Pel que fa a la gestió del cicle de l'aigua, les principals despeses són l'explotació del sistema de sanejament i els principals Increments atenent al Pla quinquennal 2019-2023 de reposició i millores i noves inversions. La inversió total és de 71,04 M€

Pel que fa a les actuacions en sostenibilitat i educació ambiental, els esforços se centren seguir desenvolupant el Pla de sostenibilitat de l'AMB, així com les polítiques d'impuls de les energies renovables, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques en equipaments públics del territori, amb un valor total de 2,63 M€

Mobilitat, Transport i Sostenibilitat

L'assignació de recursos més destacable és la vinculada als serveis de gestió indirecta de transport públic: 128,51 M€
L'aportació a l'ATM com a ens consorciat és de 157,27 M€        
 
Les xifres de despesa referides a altres serveis de transport públic (aportacions per al transport de persones amb mobilitat reduïda severa i tarifació social del transport) suposaran una despesa de 41,88 M€.

Pel que fa a la mobilitat i la sostenibilitat, les inversions tenen com a objectiu comú la millora de la qualitat de l'aire a la metròpolis, amb diferents serveis i línies d'actuació, i s'articulen al voltant del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU), amb un pressupost combinat de 9,2 M€.
El PMMU inclou actuacions en punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, o electrolineres (manteniment i inversió), estudis i treballs vinculats a l'adaptació de la via pública, promoció de la bicicleta elèctrica i actuacions i assistències tècniques de mobilitat sostenible.

Resta d'àrees i actuacions

L'àrea de Desenvolupament Social i Econòmic té assignat un pressupost d'11,024 M€. Aquest Inclou la dotació de 7,5 M€ per atendre el nou Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals, orientat a la creació d'ocupació als municipis metropolitans, ja sigui per mitjà de plans d'ocupació als ajuntaments, mitjançant convenis amb empreses del territori o donant impuls a projectes d'emprenedoria i autoocupació.
L'àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques, amb 2,3 M€, té com a objectiu principal la redacció del Pla director urbanístic (PDU), per tal de repensar la ciutat construïda i fer una metròpolis de ciutats des d'una mirada metropolitana.

L'àrea de Relacions Internacionals i de Cooperació, amb un pressupost de 2,2 M€, impulsa les xarxes metropolitanes a escala europea i mundial, com MedCities o EMA (European Metropolitan Authorities), amb l'objectiu de potenciar la projecció exterior de l'AMB. Pel que fa a cooperació, els diners serviran per finançar projectes per garantir drets humans, especialment als territoris del Mediterrani oriental que estan acollint persones refugiades. A més, l'AMB assoleix l'objectiu de destinar el 0,7 % de recursos propis a fons de cooperació, tal  com recomana l'ONU.

L'àrea de Planificació Estratègica, amb un pressupost de 2,18 M€, s'ocupa de planificar l'estratègia de desenvolupament del territori metropolità, un dels objectius primordials de l'AMB. Aquest disseny d'estratègies es fa propiciant espais de consens i concertació amb els agents econòmics, socials i institucionals del territori per a la construcció de polítiques metropolitanes, així com l'elaboració de noves línies de recerca que consolidin les polítiques metropolitanes més estratègiques. En aquesta línia, també cal destacar el paper de l'Agència de Transparència de l'AMB, amb l'objectiu d'impulsar una administració al servei de la ciutadania i caminar cap a la democratització, la transparència i el bon govern de la institució.

Cooperació metropolitana per millorar el tractament de residus orgànics

Un segon punt aprovat pel Consell Metropolità és el conveni de col·laboració amb els tres ajuntaments de l'Àrea Metropolitana del Greater Banjul (Gàmbia) i MBOLO Association, per iniciar un procés metropolità per la gestió de residus. S'elaborarà un diagnòstic per dissenyar una estratègia metropolitana i s'implementarà una prova pilot dels residus orgànics en els mercats municipals. Es treballarà amb l'objectiu de garantir la salubritat i la higiene d'aquests espais públics i s'incorporarà la recollida selectiva de residus orgànics i posterior elaboració del compost. Per fer-ho possible es treballarà amb els tres ajuntaments, el personal dels mercats i els compradors i compradores.

El projecte es portarà a terme des  del desembre de 2019 fins el maig del 2021 i té un import de 52.369,31 €, xifra que suposa el 52% del pressupost total del projecte.