7.2.20 - CATALUNYA

La majoria de consultes jurídiques dels ens locals a l’ACM el 2019 van ser sobre personal, normativa i drets dels electes

Viernes, 07 de Febrero de 2020

Durant el 2019 s’ha donat a resposta a un total de 537 consultes jurídiques procedents d’ens locals catalans.


El departament de Serveis Jurídics de l’Associació Catalana de Municipis assessora els ens associats en la interpretació i aplicació de la normativa que els afecta. Foto: Associació Catalana de Municipis.
En la vessant de facilitar i ajudar a gestionar el dia a dia de les administracions locals, l’ACM disposa del departament de Serveis Jurídics, al qual li correspon, entre d’altres funcions, la d’assessorar els ens associats en la interpretació i aplicació de la normativa que els afecta.

Durant el 2019 s’ha donat a resposta a un total de 537 consultes jurídiques procedents d’ens locals catalans. La major de part de les consultes s’han contestat via correu electrònic (467), tot i que també se n’han resolt per via telefònica (61) quan la seva complexitat ho ha fet possible. Les consultes relacionades amb la gestió del personal són les més nombroses, ja que es tracta d’una matèria amb una normativa especialment complexa i amb una casuística molt diversa.  Cal destacar també les consultes en matèria de contractació pública, a les quals no és aliena l’entrada en vigor, l’any 2018, de la nova Llei de Contractes del Sector Públic. Així mateix, el fet que l’any 2019 hi hagi hagut eleccions municipals i s’hagin constituït les noves corporacions locals explica un elevat nombre de consultes relatives als drets i condicions dels electes locals, així com les consultes específiques sobre processos electorals atès que també s’han celebrat eleccions al Parlament Europeu i a les Corts de l’Estat.L’activitat d’assessorament als ens locals va més enllà de la resolució de les consultes formulades. Els reculls  i les notes informatives sobre la normativa que es publica als diaris oficials amb afectació per al món local i la difusió de les convocatòries de subvencions també formen part d’aquest tasca d’assessorament. Així mateix,  prèvia petició formal dels alcaldes dirigida al president de l’ACM, s’elaboren informes extensos sobre qüestions jurídicament controvertides, dels quals l’any 2019 se’n van redactar sis.