7.4.20 - BARCELONA Barcelonès

S'amplia fins al 8 d’abril el termini per proposar els serveis funeraris com a serveis de prestació forçosa

Miércoles, 08 de Abril de 2020

Els ens locals han de posar-se en contacte amb Salut per transmetre la proposta d’assignació d’empreses funeràries i el preu màxim dels serveis bàsics

En el marc de la disposició addicional 1 de la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris, i de la Resolució SLT/797/2020, d'1 d'abril de 2020, per la qual es declaren els serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, els ens locals disposen fins al dia 8 d'abril de 2020 inclòs, per trametre, a l'adreça de correu dgs.salut@gencat.cat, la proposta motivada d'assignació de les empreses funeràries a cada hospital, centre residencial o altres locals i espais medicalitzats, i la proposta de preu màxim a oferir per a la prestació bàsica imposada legalment, desglossat per cadascun dels conceptes i prenent com a referència els preus vigents amb anterioritat al 14 de març de 2020.
La prolongació del termini va acompanyada d'altres accions. D'una banda, a l'efecte d'aclarir la interpretació de la disposició addicional de la Llei de serveis funeraris, a la pàgina web Canal Salut de la Generalitat s'ha publicat la "Guia de gestió de cadàvers en cas de COVID- 19 i mesures sanitàries de prestació dels serveis funeraris”, que, a l'annex, incorpora un model de proposta municipal, a títol merament orientatiu quant a la forma, en què s'especifica el contingut de la prestació bàsica imposada legalment.