8.4.20 - BARCELONA Barcelonès

Com habilitar espais municipals com a domicilis mortuoris?

Miércoles, 08 de Abril de 2020

Els ajuntaments poden sol·licitar a la Generalitat l’habilitació de domicilis mortuoris en un espai municipal durant l’estat d’alarma

L’actual situació d’emergència sanitària, amb una elevada mortalitat associada, comporta que molts ajuntaments tinguin la necessitat d’ampliar, dins del seu terme municipal, els espais mortuoris a més dels que ja disposen habitualment.
Els ajuntaments poden sol·licitar amb caràcter excepcional, mentre es mantingui l’estat d’alarma, l’habilitació de domicilis mortuoris en un espai municipal amb la finalitat de custodiar els fèretres a l’espera de donar la destinació final als difunts sol·licitada pels familiars.
La Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut emetrà Resolució d’habilitació com a domicili mortuori, prèvia sol·licitud de l’Ajuntament, condicionada al compliment dels següents requeriments higiènics i sanitaris:
  • Disposar d’una zona condicionada per a l’entrada i sortida de vehicles funeraris.
  • Disposar d’una zona condicionada, degudament aïllada i amb capacitat suficient per tenir els cadàvers amb els seus respectius fèretres.Aquest espai ha d’estar degudament refrigerat per tal de garantir en tot moment una temperatura ambient que no superi els 15 graus.
  • Disposar d’una zona habilitada com a vestidor per al personal amb serveis higiènics equipats. Ha de disposar de material suficient per garantir la seguretat i higiene del personal laboral.
  • Disposar d’una zona per dipositar fèretres buits i materials i productes funeraris.
  • Disposar de mesures efectives de vigilància, per tal d’assegurar la vigilància i custòdia dels difunts.
  • Caldrà portar de forma actualitzada un llibre o document de registre on s'anotin totes les defuncions amb especificació del nom de difunt, lloc de la inhumació o incineració, data i la funerària que se'n fa càrrec.
Els ajuntaments que requereixin d’aquesta habilitació i que declarin complir les condicions especificades poden demanar-la a la Secretaria de Salut Pública enviant el "Model de Sol·licitud per a l’habilitació d’un espai municipal per tal de mantenir els fèretres en aplicació del Decret Llei 10/2020, de 27 de març”, o bé per EACAT.