20.10.20 - BARCELONA • Barcelonès

Subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya

Martes, 20 de Octubre de 2020

La Resolució TSF/2537/2020, de 8 d’octubre, publicada al DOGC número 8249, de 19 d’octubre, obre la convocatòria, per a l'any 2020, de les subvencions previstes a l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya (DOGC núm. 7665, de 17 de juliol de 2018)

Foto: FMC.
Es consideraran actuacions subvencionables les descrites a les bases 2 i 5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol
Per poder participar en les accions previstes en aquesta resolució, les persones destinatàries hauran de complir, el dia immediatament anterior a l'inici de l'actuació, els requisits establerts a les bases 6 i 7 de l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol i els establerts en aquesta convocatòria.
Les entitats beneficiàries de les subvencions previstes a la base 3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol que poden participar són:
a) Els ajuntaments de Catalunya.
b) Els consells comarcals de Catalunya.
c) Les entitats sense ànim de lucre constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.
Les sol·licituds s'han de presentar als llocs, pels mitjans i amb la documentació a què fa referència les bases 10 i 11 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.
Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits en la base 10 i 11 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.