16.04.12 - BARCELONA • Barcelonès

L’ACM aprova un moció en què es demana a l’Estat Espanyol la transferència a la Generalitat del 0’7 de l’IRPF a cooperació i voluntariat social

Lunes, 16 de Abril de 2012

El Comitè Executiu acorda donar suport a la Generalitat i instar-la a què exigeixi l’acatament de les sentències del Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem i traslladi el seu contingut a la convocatòria de declaració de la renda del 2012


La moció es farà arribar als 894 municipis que són socis de l’ACM

La moció, aprovada pels membres de l’executiva de l’ACM, arriba després que el passat febrer el Ple del Congrés dels Diputats votés en contra que Catalunya pugui recaptar l’IRPF destinat a finalitats socials
 


Barcelona, 16 d’Abril del 2012. – El Comitè Executiu de l’ACM va aprovar el passat 3 d’abril una moció en què s’explicita el suport de l’entitat municipalista al govern de la Generalitat en l’històrica reivindicació d’assolir el traspàs de fons del 0’7 de l’IRPF -corresponent a fins socials- a la Generalitat. La moció aprovada acorda també instar a l’Estat espanyol a acatar les sentències del Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem i a traslladar-les a la declaració de la renda del 2012.
 
 
El Comitè Executiu de l’ACM va aprovar per unanimitat una moció on es demana al Govern de l’Estat Espanyol que acati la Sentència del Tribunal Constitucional 178/2011, del 8 de novembre de 2011, (en relació a les bases reguladores per a la concessió de subvencions sotmeses al règim general de subvencions de l’àrea de serveis socials, famílies i discapacitat), i la Sentència del Tribunal Suprem relativa al recurs 6507/2009, del 16 de desembre de 2011, (amb relació a les bases i a la convocatòria de subvencions per a la realització de cooperació i voluntariat social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques). L’objectiu de la moció és que la Generalitat reguli, tramiti, resolgui i liquidi totes aquelles subvencions que es derivin del 0,7 de l’IRPF.
 
En la moció aprovada per l’òrgan de govern de l’ACM es fa referència a la doctrina del Tribunal Constitucional on, si bé s’estableix que l’Estat pot destinar fons a subvencions en matèries de competència exclusiva de les comunitat autònomes regulant les seves condicions bàsiques i finalitat, sempre s’ha de deixar marge a les comunitats per desenvolupar i complementar la regulació de les condicions d’atorgament de les ajudes i la seva tramitació.
 
L’objectiu és instar al Govern català que exigeixi al Govern espanyol l’acatament de les sentències citades anteriorment i que les traslladi a la convocatòria de declaració de renda del 2012.
 
Els acords subscrits pels membres de l’executiva de l’ACM s’emmarquen també en la competència exclusiva que té la Generalitat en matèria d’acollida i integració de persones immigrades, joventut, polítiques de gènere, serveis socials, voluntariat, menors i promoció de les famílies en el seu  article 114.2.
 
El Comitè va aprovar fer arribar la moció a tots els seu Ajuntaments associats, a més de fer-ho arribar també al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, així com al Govern Espanyol i als membres de la Taula del Tercer Sector a través de la seva presidenta.