07.05.14 - CERVERA • Segarra

El Ple de la Paeria de Cervera aprova per unanimitat el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Miércoles, 07 de Mayo de 2014

El document fa una previsió de creixement de la ciutat pels pròxims 20 anys de 6.377 habitants més i 2.913 nous habitatges

El Ple de la Paeria va donar llum verda aquest dimarts per unanimitat, amb el vot favorables dels dotze regidors assistents a la sessió, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cervera, un fet considerat "històric" després que en legislatures anteriors no hagués estat possible cap acord per aprovar el document i tenint en compte que la planificació urbanística de la capital de la Segarra es regeix encara per les Normes subsidiàries de planejament de l'any 1986. Així, el POUM de Cervera preveu assolir els 15.767 habitants amb un horitzó fins a l'any 2033, suposant un increment de 6.377 habitants, amb necessitat per a 2.913 nous habitatges, resultant-ne un total de 7.508.

L'alcalde de Cervera, Ramon Royes, va destacar que l'aprovació "és una mostra de la capacitat del consistori actual per trobar consensos en temes estratègics per a la ciutat" i en aquest sentit va voler agrair als regidors de la Paeria de Cervera el suport al Pla. El POUM aprovat té per objecte l'ordenació urbanística del municipi, que inclou la ciutat de Cervera i els nuclis de Vergós, Malgrat, Castellnou, la Prenyanosa i la Cardosa. 
 
Creixement urbanístic distribuït en el nucli actual
 
El 90 % del creixement que proposa el document es fa sobre sòl ja transformat, és a dir, sobre sòl urbà actual i així emprendre operacions de reforma urbana i de millora dels buits existents dintre dels nuclis. En concret, el Pla preveu una expansió del sòl urbanitzable residencial entre el cementiri i la futura illa esportiva, i un petit sector residencial ubicat al sud de l'actual sòl urbà als Ametllers. 
 
Les propostes de nous sectors de sòl urbanitzable de caràcter industrial coincideixen a grans trets amb dues propostes de modificació de les normes subsidiàries que se sotmeten en aquests moments a avaluació ambiental (àmbits de Mobel Linea i Cervitrans). També es preveuen petites ampliacions de sòl industrial a l'oest de l'àmbit de Cervitrans i el terreny situat entre la carretera N-IIa i la línia del ferrocarril al seu pas per l'àmbit industrial. 
 
En els nuclis de Castellnou, la Prenyanosa i la Cardosa, el document projecta creixements residencials en àmbits que el planejament vigent classifica com a sòl urbà. Només als nuclis de Vergós i Malgrat es preveu certa expansió del sòl urbanitzable residencial. 
 
Alguns dels objectius del POUM 
 
Entre altres, el document es fixa com a objectius pels pròxims 20 anys evitar els creixements en terrenys amb topografia complicada, flexibilitzant usos en els teixits urbans, compactar buits, transformar els usos d'acord amb l'entorn, especialment els industrials urbans a residencials així com la conversió de l'antiga N-II en un eix urbà. També inclou una àrea educativa a l'eixample nord, la renovació de l'àrea esportiva, l'ampliació del cementiri, la dotació del barri dels Ametllers i recuperar Sant Domènec i Sant Francesc. 
 
També preveu la revitalització del nucli antic; el repartiment de l'habitatge de protecció pública en cada zona, amb un percentatge sobre el total d'habitatges nous creats del 30%; la implementació de mesures per facilitar l'aparcament i una àrea per a camions en el polígon industrial; convertir en espais per a vianants alguns espais així com el disseny dels eixos viaris principals terciaris o el manteniment del paisatge rural. 
 
Estructura general del territori 
 
En relació amb l'Eix Transversal Ferroviari, el POUM en recull la traça i li possibilita intervenir en la línia convencional per potenciar la seva utilització com a tramvia i permeabilitzar la seva traça urbana, i preveu espai per la nova estació, que ha de generar sinèrgies entre l'aeròdrom amb la nova àrea logística i de serveis. El document aprovat aquest dimarts possibilita l'ampliació de l'aeròdrom actual de tipus forestal per convertir-lo a categoria general i esportiva, en el marc del Pla d'Aeroports de Catalunya. 
 
Pel que fa a l'abastament d'aigua, el POUM preveu complementar l'abastament actual a partir del Canal d'Urgell amb el provinent del pantà de Rialb, per la qual cosa planteja una ETAP prop de l'estació de bombeig de Ratera. 
 
També projecta completar les xarxes de gas (des de conducció paral·lela a l'A-2) i d'abastament elèctric (nova estació transformadora a l'oest). Quant al sanejament, no existeix xarxa separativa (excepte al sector Europerfil) i, per això, es preveu completar la xarxa dual (conca nord i sud per la separació del ferrocarril) amb l'ampliació de l'EDAR situada al sud a la conca de l'Ondara. 
 
Procés abans de l'aprovació definitiva del POUM 
 
Després de la seva aprovació inicial, a partir del 20 de maig, aproximadament, la Paeria obrirà un període preceptiu d'exposició pública on es podran presentar al·legacions i procedirà a l'obertura de la Oficina Tècnica del Pla per tal de facilitar la consulta del document per part de la ciutadania amb l'acompanyament de membres de l'equip redactor. Paral·lelament el consistori trametrà el document al Departament de Territori i Sostenibilitat i a totes les administracions competents per tal que emetin el seu informe sectorial. 
 
Un cop contestades, tant en sentit positiu com negatiu, les al·legacions i rebuts els informes pertinents es procedirà a l'ajust del document per trametre'l de nou a la Comissió d'Urbanisme de Lleida per tal que n'emeti l'informe urbanístic i territorial previ a l'aprovació provisional, que haurà de fer la Paeria. Posteriorment es farà arribar de nou el Pla a d'Urbanisme de Lleida, per a què en pugui fer l'aprovació definitiva.