30.05.14 - BARCELONA • Barcelonès

Miquel Buch: “Aconseguirem que la reforma local espanyola tiri enrere”

Viernes, 30 de Mayo de 2014

“Afrontarem aquesta llei i seguirem tot el procés jurídic que calgui i al final estic convençut que aconseguirem que aquesta llei retrògrada i centralista del PP es tiri enrere”


Miquel Buch, president de l'ACM i del Consell de Governs Locals de Catalunya.
El president de l’ACM, Miquel Buch, ha valorat molt positivament el dictamen que va fer públic ahir el Consell d’Estat i el Tribunal Constitucional que conclouen que la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) ataca l’autonomia local en diversos aspectes.  Recordem que més de 2.400 municipis de tot l’Estat van presentar un recurs d’inconstitucionalitat, dels quals 850 eren catalans.
El també president del Consell de Governs Locals de Catalunya ha manifestat que el dictamen del Consell d’Estat i l’admissió a tràmit del recurs d’inconstitucionalitat del govern de la Generalitat per part del Tribunal Constitucional demostren que els ajuntaments van pel bon camí. “Afrontarem aquesta llei i seguirem tot el procés jurídic que calgui i al final estic convençut que aconseguirem que aquesta llei retrògrada i centralista del PP es tiri enrere”. Buch ha recordat que l’objectiu final d’aquest procés és que “els ajuntaments puguem continuar prestant serveis als ciutadans de qualitat i de la millor manera possible”. 
El dictamen fet públic pel  Consell d’Estat, que és preceptiu però no vinculant,  conclou que hi ha prou arguments jurídics perquè l’Ajuntament de Barcelona pugui plantejar un conflicte en defensa de l’autonomia local en relació amb els articles 26.2, 116ter i la disposició addicional setzena de la LRBRL.
En relació amb l’article 26.2, que atribueix la coordinació d’un seguit de serveis obligatoris dels ajuntaments de menys de 20.000 habitants a les diputacions provincials, el Consejo considera que tal i com està formulat planteja dubtes sobre la seva constitucionalitat.
També troba fonaments jurídics per presentar el recurs en la disposició addicional setzena de la LRBRL. Aquesta disposició estableix que la competència per a l’aprovació de pressupostos, plans i mesures exigits per raons de sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària en determinades circumstàncies pot ser exercida per la Junta de Govern en detriment del Ple. . 
Recordem que el passat mes de març, l’Ajuntament de Barcelona, en nom de 2.400 municipis, la majoria d’ells catalans (850), va presentar el recurs d’inconstitucionalitat a la LRSAL. Aquest recurs només es podia presentar si representava a una setena part dels municipis de l’Estat que proporcionalment representessin una sisena part de la ciutadania (uns 7,8 milions d’habitants). Al final hi ha donat suport 2.393 municipis, xifra molt superior als 1.160 exigits com a mínim. I representen una població de gairebé 17 milions d’habitants.